ජාතික සෞක්‍ය සේවයට ( NHS ) ස්තුතිය පලකරමින් මහා බ්‍රිතාන්‍යය 2021 වසර පිලිගත්තේ මෙහෙමයි | Ceylon Britannia

ජාතික සෞක්‍ය සේවයට ( NHS ) ස්තුතිය පලකරමින් මහා බ්‍රිතාන්‍යය 2021 වසර පිලිගත් අයුරු ! ඔබ සැමට සුබ නව වසරක් වේවා ! #PresSL #lka #CeylonBritannia…

 2,501 total views,  28 views today

View More ජාතික සෞක්‍ය සේවයට ( NHS ) ස්තුතිය පලකරමින් මහා බ්‍රිතාන්‍යය 2021 වසර පිලිගත්තේ මෙහෙමයි | Ceylon Britannia

මෙවර නත්තලට කිරණ TV විශේෂ නත්තල් වැඩසටහනක් | Ceylon Britannia

https://www.facebook.com/kiranatv/videos/869352510500506 #PresSL #lka #CeylonBritannia  6,414 total views,  84 views today

 6,414 total views,  84 views today

View More මෙවර නත්තලට කිරණ TV විශේෂ නත්තල් වැඩසටහනක් | Ceylon Britannia

IT-BPM opportunities in Sri Lanka and the launch of the SLASSCOM Global Referral Program: Register now | Ceylon Britannia

The High Commission of Sri Lanka in London in collaboration with the Association of Professional Sri Lankans in the UK (APSL) and Sri Lanka Association…

 17,266 total views,  2 views today

View More IT-BPM opportunities in Sri Lanka and the launch of the SLASSCOM Global Referral Program: Register now | Ceylon Britannia