අන්තවාදී සංවිධාන 11ක් තහනම් කිරීමට නීතිපති අනුමැතිය | Ceylon Britannia

අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ ඉස්ලාම් සංවිධාන 11ක් තහනම් කිරීමට නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා මහතා විසින් සිය අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.

එලෙස තහනම් කරනු ලැබූ සංවිධාන පහතින් දැක්වේ..

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 380 total views,  23 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *