විදේශ මුදල් සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුවෙන් විශේෂ නිවේදනයක් | Ceylon Britannia

විදේශ මුදල් පුද්ගල ඉපැයීම් ලෙස පිළිගනන්නා බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

විදේශ මුදල් සන්තකයේ තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නව රෙගුලාසි ද හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

එම රෙගුලාසි පහතින් දැක්වේ


#PresSL #lka #CeylonBritannia

 2,987 total views,  27 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *