2021 දිනකට ණය වාරික හා පොලී වෙනුවෙන් ගෙවීමට ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 580ක් | Ceylon Britannia

2021 අයවැය වාර්තාවට අනුව උදාවූ මෙම වසරේදී දිනක ණය වාරික හා පොලී ගෙවීම රුපියල් කෝටි 580ක් වන අතර ඇස්තමේන්තු කර තිබෙන පරිදි රජයේ ආදායම් ලබාගත හොත් දිනකට උපයාගත හැකි ආදායම රුපියල් කෝටි 546ක් බව සඳහන්.

මේ අනුව රජය දිනකදී උපයා ගන්නා ආදායමට අමතරව සෑම දිනක් පාසාම රුපියල් කෝටි 34ක අමතර ණය මුදලක් ණය වාරික සහ පොලී ගෙවීමට පමණක් ගැනීමට සිදුවී තිබෙනවා.

දිනක ණය පොලී ගෙවීමට රුපියල් කෝටි 236කට ආසන්න මුදලක් වැය වන අතර, දිනක ණය වාරික ගෙවීමට රුපියල් කෝටි 344ක් වැය කිරීමට සිදුවී තිබෙනවා.

වසරේ ගෙවිය යුතු මුළු ණය පොලී ඇස්තමේන්තුව රුපියල් කෝටි 86,000ක් බව සඳහන්.

එමෙන්ම ණය වාරික වශයෙන් රුපියල් කෝටි 125,700ක් ගෙවීමට සිදුවී තිබෙනවා.

නමුත් අපේක්ෂිත රජයේ මුළු ආදායම රුපියල් කෝටි 199,400 ක්.

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 1,419 total views,  2 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *