ජාතික සෞක්‍ය සේවයට ( NHS ) ස්තුතිය පලකරමින් මහා බ්‍රිතාන්‍යය 2021 වසර පිලිගත්තේ මෙහෙමයි | Ceylon Britannia

ජාතික සෞක්‍ය සේවයට ( NHS ) ස්තුතිය පලකරමින් මහා බ්‍රිතාන්‍යය 2021 වසර පිලිගත් අයුරු !


ඔබ සැමට සුබ නව වසරක් වේවා !

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 2,714 total views,  6 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *