පොල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් පනවමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කෙරේ |Ceylon Britannia

පොල් ගෙඩියක් විකිණිය හැකි උපරිම සිල්ලර මිල ගණන් ඇතුලත් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් පාරිහෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය විසින් නිකුත් කොට තිබෙනවා.

ඒ අනුව වට ප්‍රමාණය අගල් 13 කට වැඩි පොල් ගෙඩියක් විකිණිය හැකි උපරිම සිල්ලර මිල රු. 70ක් වනවා.

අගල් 12-13 අතර පොල් ගෙඩියක උපරිම සිල්ලර මිල රු.65ක් වන අතර අගල් 12 ට අඩු පොල් ගෙඩියක උපරිම සිල්ලර මිල රු.60ක් බවයි එම අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 8,011 total views,  2 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *