ලොව පළමු දිවියන් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය යාල ජාතික වන උද්‍යානය තුල පිහිටුවයි | Ceylon Britannia

යාල වන උද්‍යානය තුල පිහිටුවා ඇති ලොව පළමු දිවියන් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය පසුගියදා වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවට භාර දීමට කටයුතු කොට තිබුණා. මෙම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ මුලික අරමුණු අතර පැන්තෙරා පර්ඩස් කොටියා නොහොත් ශ්‍රී ලංකා දිවියා පිළිබඳ සංචාරකයින් මෙන්ම මාර්ගෝපදේශකයින් ද දැනුවත් කිරීම හා ආරක්ෂාවට පියවර ගැනීමද ඇතුලත්.

ඒ පිලිබදව නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා තබා තිබු සටහන පහතින්

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 929 total views,  32 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *