එතෙර-අපි එකසත් රාජ්‍යධානි ශාඛාවේ නියෝජිතයින් බ්‍රිතානයේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස්තුමිය හමුවේ | Ceylon Britannia

ජුනිමස19 වනදින සවස3.00ට එතෙර අපි එකසත් රාජ්‍යධානි ශාඛාවේ නියෝජිතයින් පිරිසක් ලන්ඩනයේ ශ්‍රී ලාංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ දී ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් තුමිය මුණ ගැසුණා .

එම සාකච්චාවේදී ශ්‍රී ලංකාආණ්ඩුවේ, ලාංකික විදේශ ගත ශ්‍රමිකයින් පිලිබඳ දක්වන සැලකිල්ල හා ආකල්පය, මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංගනය කරනා ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාපිත පුරවැසි මුලික අයිතීන් උල්ලංගනය කරනා බැවින් එය නවතා දමන ලෙස ද

දැනට රැකියා අහිමිවීම නිසාත්, නවාතැන් අහිමිවීම නිසාත් එසේම කොරෝනා සහ වෙනත් රෝග වැලදීම නිසාත් අන්ත අසරණ බාවයට පත්ව ඇති අපේම සහෝදර ශ්‍රී ලාංකිකයන් වහාම ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම සදහාත් ඒ ඒ රටවල ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාල හරහා අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දෙන ලෙසත් මහා කොමසාරිස් තුමිය මගින් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවට දන්වා සිටි බවට සදහන්.

එහිදී එතෙර අපි – ඒ.රා ශාඛාව විසින් බාර දුන් ලිපිය මේ සමග ඇත.

On the 19th June 2020, the UK branch of Ethera Api met the Sri Lankan High Commissioner at her office. In that meeting, we discussed the Government’s attitude and policy towards Sri Lankan migrants in the Middle East. In our opinion, the attitudes of the Government are inhuman and violate fundamental human and constitutional rights protected by the Sri Lankan constitution. The Government’s policy preventing Sri Lankans from coming home is unconstitutional, uncivilised and unkind and therefore it needs to stop in immediate effect.

Currently our Sri Lankan siblings in the Middle East are suffering as a result of this pandemic. They are faced with a loss of jobs, shelter and food, and are affected by the virus. We urge the Sri Lankan Government to implement a policy to bring Sri Lankans home if they wish to, regardless of whether they test positive. We further urge them to expand the test and treatment facilities within Sri Lanka, and enforce quarantine when expatriates arrive back to Sri Lanka; with help of everyone who is willing to assist the programme.

If the Sri Lankan Government does not take action on this devastating situation, we, Ethera Api UK, will take actions against the Government.

The official letter to the Government is attached


 6,558 total views,  50 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *