ඉල්ලා අස්වීමට කිසිඳු සැලසුමක් නෑ : ඉල්ලා අස්වූ බවට පැතිරෙන කටකතාව අසත්‍යයක් – මහ බැංකු අධිපති | Ceylon Britannia

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ලක්ෂමන් මහතා තමා ඉල්ලා අස්වූ බවට පැතිරෙන කටකතාව අසත්‍යයක් බව කියා සිටියි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ලක්ෂමන් මහතා තවදුරටත් කියා සිටින්නේ තමන්ට එලෙස ඉල්ලා අස්වීමට කිසිඳු සැලසුමක් නොමැති බවයි.

#Newshub #PresSL #lka #CeylonBritannia

 1,642 total views,  8 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *