පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණ තැපැල් ජන්දයට දින නියම කෙරේ | Ceylon Britannia

ජුලී මස 14.15,16,17,20 සහ 21 යන දිනයන් හිදී තැපැල් ජන්දය පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කොට තිබෙනවා.


මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින් විසින් අද පැවති රැස්වීමෙන් අනතුරුව තැපැල් ජන්දය පැවැත්වීමේ දිනයන් සම්බන්ධයෙන් අවසාන තීරණය ගෙන ඇත.


පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය අගෝස්තු මස 05 වෙනිදා පැවැත්වීමටයි දින නියමිතව ඇත්තේ

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 1,729 total views,  4 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *