මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි | Ceylon Britannia

පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් වන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ.


#PresSL #lka #CeylonBritannia

 15,082 total views,  2 views today

Loading...

3 Replies to “මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි | Ceylon Britannia”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *